No.17 Fu-Gon Rd. Fu Shin Shuen, Changhua,
50662 Taiwan
P.O.BOX 1269 Changhua 50662 Taiwan
Tel: 886-4-769-3688.
Fax: 886-4-769-1383. 769-4261
Email: Jiahsing@ms27.hinet.net
          Sales@jiahsing.com.tw

 
Jia Hsing Enterprise CO.,LTD. | No.17 Fu-Gon Rd. Fu Shin Shuen, Changhua, 50662 Taiwan.
| TEL:886-4-769-3688 | Fax:886-4-769-1383. 769-4261
Designed by
| E-mail:Jiahsing@ms27.hinet.net / Sales@jiahsing.com.tw