+886-4-769-3688
CONTACT US
 

JIA HSING ENTERPRISE CO., LTD.
No.17 Fu-Gon Rd, Fu Shin Shuen, Changhua, 50662 Taiwan
P.O.BOX1269 Changhua Taiwan
TEL: 886-4-769-3688.769-1941
Fax: 886-4-769-1383.769-4261
COSMETIC FACTORY
No. 333 sec 2 Fan Hua Rd, Fu Shin Shuen, Changhua, 50660 Taiwan
TEL: 886-4-7795868
Fax: 886-4-7795869